Miyop Lazer Göz Ameliyatı

Muayene

Ameliyat Öncesi

Ameliyat

Ameliyattan çıktıktan hemen sonrası

Ameliyat Sonrası

Ameliyat sonrası 3–4 gün boyunca kullanacağınız, ışığı kesen gözlük

Ameliyat Fiyatı & Hastane Yorumlarım

Ameliyat Fiyatı

Hastane Yorumlarım

--

--

Frontend Developer

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store